SUPPLY CHAIN – ICT – FINANCIAL CONSULTANCY/INTERIM MANAGEMENT

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden :

1. De facturen zijn behoudens andersluidende vermelding contant betaalbaar te Poederlee;

2. Om ontvankelijk te zijn dienen klachten aangaande de factuur te worden geuit bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum ;

3. Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt het factuursaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 10 % én moratoire intresten van 10 %/jaar ;

4. Kamax BVBA behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat zij volledig betaald zijn ; het risico gaat vanaf de levering over op de koper.

5. De bestelde diensten worden geleverd vanaf algehele betaling van de factuur.

6. Voor beslechting van eventuele geschillen is uitsluitend de Vrederechter van Herentals of de Rechtbank van Koophandel van Turnhout bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANK: ARGENTA 979-9478073-14  °  BTW/VAT: BE468.514.651  °  RPR Turnhout : 0.468.514.651

 

Begin pagina